Wynik postępowania „Wyjazd na targi – Hiszpania 2018”

W związku z upublicznionym w dniu 18 lipca 2018r. przez Związek Polskich Przetwórców Mleka zapytaniem ofertowym (którego treść została opublikowana na stronie internetowej ZPPM pod adresem: http://www.portalmleczarski.pl/zapytanie-ofertowe-wyjazd-na-targi-hiszpania-2018/#more-951 , o czym poinformowano drogą elektroniczną 14 potencjalnych oferentów) , dotyczącym organizacji dofinansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka wyjazdu pod nazwą „Wyjazd na targi – Hiszpania 2018”, w dniu 26 lipca 2018r. Komisja dokonująca oceny ofert, po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami i po obliczeniu punktacji zgodnie z treścią zapytania ofertowego (rozdział VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT) stwierdziła, że zwycięską ofertę złożyła firma Attis s.c.