W dniu 27 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekonomicznej Obserwatorium Rynku Mleka (MMO), w którym uczestniczyli eksperci z różnych ogniw mleczarskiego łańcucha dostaw: CEJA (młodzi farmerzy), COPA-COGECA (rolnicy i spółdzielnie), ECVC (rolnicy), EMB, (Europejska Rada Mleczarska), EDA (przemysł mleczarski), Eucolait (handel mleczarski), Eurocommerce (sieci handlowe).

Prezentacje oraz informacje wymienione podczas spotkania wykazują, że:

 • W 2017r. dostawy mleka w UE wzrosły o 1,8 % ( o 2,7 miliona ton ). Wzrost produkcji utrzymywał się również w styczniu 2018 ( +4% w stosunku do roku ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 500 000 ton). Stanowi to około jednej trzeciej tego co można uznać, za zrównoważony wzrost w całym roku. Produkcja serów, masła oraz OMP również wzrasta (to ostatnie o 10% w styczniu).
 • Średnie ceny mleka surowego znacząco spadły w styczniu ( -4,7%), na co wpływ miała głównie sytuacja w Niemczech ( -8%), Holandii ( -10%) oraz Belgii ( – 11% ). Poziom cen ( 35,6 c/kg) jest nadal zdecydowanie wyższy niż przed rokiem i od średniej z ostatnich 5 lat.
 • W ostatnich tygodniach ceny większości produktów mleczarskich wzrosły. Jedynie w przypadku OMP utrzymuje się stabilny trend malejący, którego dotychczasowym skutkiem w 2018r. jest skumulowany spadek cen o 8%. Wyższe ceny masła z nadwyżką kompensują spadek cen OMP, zatem teoretyczna cena ekwiwalentu mleka powinna być wyższa niż w lutym. Poziomy cen OMP w UE i USA zbiegły się w minionych tygodniach, ale amerykański produkt jest nadal o 8% tańszy.
 • Publiczne zapasy interwencyjne OMP na koniec lutego wynoszą 376 000 ton. Ilość ta zmaleje w skutek sprzedaży dokonywanych w lutym i w marcu.
 • Ocena wielkości zapasów w UE w oparciu o podejście rezydualne (produkcja + import – spożycie – eksport) wskazuje na normalny lub nawet niski poziom zapasów OMP znajdujących się u przedsiębiorców – pomimo wzrostu produkcji. Biorąc pod uwagę popyt, na rynku powinno znaleźć się miejsce na uwolnienie OMP z magazynów interwencyjnych – zwłaszcza po szczycie produkcyjnym przypadającym na maj. Zapasy masła nigdy nie były tak niskie jak teraz, co pozwala przewidywać rekordowe ceny i napięcia podażowo-popytowe w drugiej połowie roku. Zapasy serów w relacji do popytu są na normalnym poziomie.
 • Łączna produkcja mleka na świecie w 2017r. wzrosła o 1,7% – głównie za sprawą UE oraz USA. Z powodu panującej od grudnia suszy, produkcja mleka w Nowej Zelandii zmalała (w styczniu skup mleka spadł o 4,9%, a o 7% zmalała produkcja białka i tłuszczu). Produkcja w Australii i Ameryce Południowej wzrasta po spadkach odnotowanych w minionym sezonie.
 • Globalny eksport wzrósł w minionym roku, ale nie był tak dynamiczny jak w ostatniej dekadzie ( +6% w ekwiwalencie mleka). Wartość unijnego eksportu w 2017r. wzrosła o 14%, na co wpływ miał wzrost roli Chin, a w dalszej kolejności USA i Arabii Saudyjskiej. W minionym roku eksport OMP oraz serów osiągnął rekordowy poziom pod względem ilości, potwierdzając tym samym olbrzymi popyt na rynku światowym. Eksport masła zmalał z powodu wysokich cen. Dane z lutego są pozytywne z wyjątkiem PMP. Białoruś stała się ważnym graczem, głównie w przypadku serów, masła, mleka spożywczego i serwatki w proszku. Popyt w Chinach jest silniejszy niż kiedykolwiek, co idzie w parze ze spadkiem rodzimej produkcji mleka oraz wzrostem dostępu do tego rynku w przypadku serów oraz produktów mleczarskich dla niemowląt. Popyt w USA również wzrósł, ale w jest zaspokajany w główniej mierze dzięki wzrostowi krajowej produkcji. Odnotowano również wzrost importu do Algierii, co stymulowane było wysokimi cenami ropy naftowej; w średniookresowej perspektywie wysiłki na rzecz promowania krajowej produkcji mogą zwiększyć lokalną samowystarczalność.
 • Ilości i ceny masła w obrocie detalicznym wskazują na zbyt niskie dostawy. Sprzedaż mleka spożywczego maleje ze względu na zmiany zachowań konsumentów. Ekologiczne produkty mleczarskie we Francji charakteryzują się większym tempem wzrostu popytu niż produkty konwencjonalne. Wewnętrzny popyt na sery nadal jest ogromny.
 • Komisja zaprezentowała krótkoterminową prognozę na lata 2018 i 2019. Przewiduje się wzrost skupu mleka w UE o 1,4% w roku 2018, z czego większość tego wzrostu będzie miała miejsce w pierwszej połowie roku. Przewiduje się, że zarówno popyt wewnętrzny w UE, jak i eksport wzrosną (odpowiednio o 0,9% oraz o 4%).
 • Biolait (francuska firma zajmująca się skupem mleka ekologicznego) zaprezentowała dane dotyczące francuskiego sektora ekologicznej produkcji mleczarskiej oraz korzyści płynące z kolektywnego podejścia na poziomie producentów do dostaw mleka ekologicznego.
 • Obecnie podaż przewyższa popyt. Rozmiary tego problemu spychają istnienie zapasów OMP na dalszy plan. Wymagane jest dostosowanie (zmniejszenie) produkcji mleka w UE.

Pobierz pełne sprawozdanie wraz z prezentacjami

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl