O nas


Pobierz deklarację członkowską
Pobierz Statut ZPPM

 

ZWIĄZEK POLSKICH PRZETWÓRCÓW MLEKA jest związkiem pracodawców i został  powołany 28 maja 1999 roku w odpowiedzi na potrzebę zacieśnienia kontaktów i współpracy pomiędzy podmiotami przemysłu mleczarskiego oraz utworzenia forum wymiany doświadczeń branży mleczarskiej.
Prezesem Zarządu ZPPM jest Pan Marcin Hydzik.

 CZŁONKOWI

Związek zrzesza przetwórców mleka, podmioty skupujące mleko oraz firmy działające w otoczeniu przemysłu mleczarskiego.
Wśród firm członkowskich ZPPM są:

 • “AGROCOMEX” Sp. z o.o.
 • BAKOMA Sp. z o. o.
 • Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A.
 • „LACTIMA” Sp. z o.o.
 • Transport Mleka Karol Wasiński
 • Arla Foods S.A.
 • EMILGRANA-POLAND Sp. z o.o.
 • HOCHLAND POLSKA Sp. z o. o.
 • Ilas Polonia S.A.
 • NUTRICIA Zakłady Produkcyjne  Sp. z o.o.
 • „POLMLEK” Sp. z o.o.
 • Fresh Logistics Polska Sp. z o.o.
 • DANONE Sp. z o.o.
 • ZOTT Polska Sp. z o.o.
 CELE 
Swoją działalność ZPPM realizuje w ramach następujących celów zawartych w Statucie Związku:

 • ochrona praw i interesów zrzeszonych członków,
 • działanie na rzecz rozwoju rynku produktów mleczarskich,
 • podnoszenie jakości i promocja produktów mleczarskich,
 • poprawa wizerunku branży mleczarskiej,
 • opracowanie zasad i norm współpracy między podmiotami działającymi w przemyśle mleczarskim.

Związek reprezentuje swoich Członków wobec związków zawodowych, władz i organów administracji państwowej oraz organizacji społecznych.

 DZIAŁALNOŚĆ 

ZPPM działa na rzecz rozwoju krajowego rynku mleka i przetworów mlecznych oraz promocji spożycia mleka i jego przetworów. Związek we współpracy z innymi organizacjami branżowymi tworzy silną reprezentację interesów mleczarstwa polskiego w kraju i za granicą. Działa również w kierunku kształtowania pozytywnego wizerunku polskiego mleczarstwa i podnoszenia prestiżu branży na rynku UE.

Związek upowszechnienia wiedzę w zakresie wymagań jakościowych i prawnych odnoszących się do sektora mleczarskiego, pozyskuje oraz rozpowszechnia informacje dotyczące rynku mleka i przetworów mlecznych w Polsce, UE i na świecie. Swoje działania Związek realizuje również poprzez udział w opracowaniu i opiniowaniu uregulowań dotyczących funkcjonowania branży, a także poprzez działalność wydawniczą i szkoleniową.

 Działalność wydawnicza 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę zarówno z zakresu ekonomiki produkcji jak też wymagań jakościowych i higienicznych związanych z mleczarstwem Związek we współpracy z uznanymi autorytetami niemal co roku dodaje nową pozycję do swojej oferty wydawniczej.

 Organizacja szkoleń i konferencji 

Jednym ze stałych działań Związku jest organizacja szkoleń i konferencji dla przemysłu mleczarskiego. Ze względu na potrzebę podnoszenia kwalifikacji personelu zakładów mleczarskich oraz producentów mleka, szkolenia ZPPM cieszą się co roku niezmiennym zainteresowaniem.

Tematyka szkoleń dostosowywana jest do potrzeb i oczekiwań firm mleczarskich i obejmuje m.in. systemy zarządzania jakością i środowiskiem, systemy bezpieczeństwa, znakowanie produktów mlecznych, techniki negocjacyjne i promocyjne produktów mlecznych, a także  ekonomiczne aspekty  produkcji mleka oraz tendencje i kierunki w żywieniu bydła mlecznego.

Co roku Związek organizuje ogólnokrajowe konferencje poświęcone sprawom rynkowym, ekonomicznym oraz zmieniającym się  uwarunkowaniom prawnym w obszarze żywnościowym sektora mleczarskiego.

 Promocja spożycia mleka i przetworów mlecznych 

Związek przywiązuje duże znaczenie do działań ukierunkowanych na zwiększenie poziomu spożycia mleka i jego przetworów w kraju.

Związek we współpracy z pozostałymi krajowymi organizacjami mleczarskimi przygotował długofalową strategię promocji spożycia mleka i przetworów mlecznych. Strategii przyświeca idea kreowania mody na spożywanie mleka i przetworów mlecznych poprzez kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych i zachowań prozdrowotnych oraz świadomości konsumentów.

Wydaliśmy również serię broszur propagujących wśród młodzieży szkolnej walory żywieniowe, zdrowotne no i oczywiście smakowe przetworów mlecznych.

Jakiś czas temu na łamach prasy młodzieżowej oraz zajmującej się tematyką zdrowia informowaliśmy o korzyściach płynących ze spożywania mleka i jego przetworów.

ZPPM jako ogólnokrajowa organizacja branżowa ma również dostęp do środków Funduszu Promocji Mleka realizując dzięki nim działania odpowiadające potrzebom zarówno poszczególnych członków, jak też całego mleczarstwa.

W roku 2013 postanowiliśmy skupić nasze działania wyłącznie na jednym produkcie przemysłu mleczarskiego, łączącym wyśmienity smak z cennymi składnikami żywieniowymi.

Dlatego rozpoczęliśmy kampanię edukacyjną „Jogurt na dobry dzień”, w ramach której zastosowano szeroki wachlarz tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi komunikacji z naszą grupą docelową, tj. rodzinami z małymi dziećmi. Kampania była kontynuowana również 2014r. pod hasłem “Jogurt pasuje od rana”.

 Współpraca z innymi organizacjami 

ZPPM jest członkiem organizacji krajowych oraz międzynarodowych. Związek należy m.in. do Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarskiego (EDA) oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Dzięki członkostwu oraz współpracy z europejskimi i światowymi organizacjami mleczarskimi, ZPPM ma dostęp do informacji rynkowych oraz prawnych związanych z europejskim i światowym mleczarstwem. Przedstawiciele Związku uczestniczą w istotnych dla branży mleczarskiej wydarzeniach, w spotkaniach z przedstawicielami europejskich organizacji mleczarskich, koncernów mleczarskich oraz administracją UE.

ZPPM współpracuje także z administracją państwową, w szczególności z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  jako aktywny uczestnik procesu legislacyjnego i konsultacyjnego.

 

Pobierz deklarację członkowską
Pobierz Statut ZPPM

Powrót na górę strony

 

Copyright 2021 Związek Polskich Przetwórców Mleka