ZWIĄZEK POLSKICH PRZETWÓRCÓW MLEKA jest związkiem pracodawców i został powołany 28 maja 1999 roku w odpowiedzi na potrzebę zacieśnienia kontaktów i współpracy pomiędzy podmiotami przemysłu mleczarskiego oraz utworzenia forum wymiany doświadczeń branży mleczarskiej.
Prezesem Zarządu ZPPM jest Pan Marcin Hydzik. 

Związek zrzesza przetwórców mleka, podmioty skupujące mleko oraz firmy działające w otoczeniu przemysłu mleczarskiego.

Swoją działalność ZPPM realizuje w ramach następujących celów zawartych w Statucie Związku:

  • ochrona praw i interesów zrzeszonych członków,
  • działanie na rzecz rozwoju rynku produktów mleczarskich,
  • podnoszenie jakości i promocja produktów mleczarskich,
  • poprawa wizerunku branży mleczarskiej,
  • opracowanie zasad i norm współpracy między podmiotami działającymi w przemyśle mleczarskim,
  • doradztwo.

Związek reprezentuje swoich Członków wobec związków zawodowych, władz i organów administracji państwowej oraz organizacji społecznych. 

ZPPM działa na rzecz rozwoju krajowego rynku mleka i przetworów mlecznych oraz promocji spożycia mleka i jego przetworów. Związek we współpracy z innymi organizacjami branżowymi tworzy silną reprezentację interesów mleczarstwa polskiego w kraju i za granicą. Działa również w kierunku kształtowania pozytywnego wizerunku polskiego mleczarstwa i podnoszenia prestiżu branży na rynku UE.

Związek upowszechnienia wiedzę w zakresie wymagań jakościowych i prawnych odnoszących się do sektora mleczarskiego, pozyskuje oraz rozpowszechnia informacje dotyczące rynku mleka i przetworów mlecznych w Polsce, UE i na świecie. Swoje działania Związek realizuje również poprzez udział w opracowaniu i opiniowaniu uregulowań dotyczących funkcjonowania branży, a także poprzez działalność wydawniczą i szkoleniową. 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę zarówno z zakresu ekonomiki produkcji jak też wymagań jakościowych i higienicznych związanych z mleczarstwem Związek we współpracy z uznanymi autorytetami niemal co roku dodaje nową pozycję do swojej oferty wydawniczej.

Jednym ze stałych działań Związku jest organizacja szkoleń i konferencji dla przemysłu mleczarskiego. Ze względu na potrzebę podnoszenia kwalifikacji personelu zakładów mleczarskich oraz producentów mleka, szkolenia ZPPM cieszą się co roku niezmiennym zainteresowaniem.

Tematyka szkoleń dostosowywana jest do potrzeb i oczekiwań firm mleczarskich i obejmuje m.in. systemy zarządzania jakością i środowiskiem, systemy bezpieczeństwa, znakowanie produktów mlecznych, techniki negocjacyjne i promocyjne produktów mlecznych, a także  ekonomiczne aspekty  produkcji mleka oraz tendencje i kierunki w żywieniu bydła mlecznego.

Co roku Związek organizuje ogólnokrajowe konferencje poświęcone sprawom rynkowym, ekonomicznym oraz zmieniającym się  uwarunkowaniom prawnym w obszarze żywnościowym sektora mleczarskiego. 

Związek przywiązuje duże znaczenie do działań ukierunkowanych na zwiększenie poziomu spożycia mleka i jego przetworów w kraju.

Związek we współpracy z pozostałymi krajowymi organizacjami mleczarskimi przygotował długofalową strategię promocji spożycia mleka i przetworów mlecznych. Strategii przyświeca idea kreowania mody na spożywanie mleka i przetworów mlecznych poprzez kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych i zachowań prozdrowotnych oraz świadomości konsumentów.

Wydaliśmy również serię broszur propagujących wśród młodzieży szkolnej walory żywieniowe, zdrowotne no i oczywiście smakowe przetworów mlecznych. 

Jakiś czas temu na łamach prasy młodzieżowej oraz zajmującej się tematyką zdrowia informowaliśmy o korzyściach płynących ze spożywania mleka i jego przetworów.

ZPPM jako ogólnokrajowa organizacja branżowa ma również dostęp do środków Funduszu Promocji Mleka realizując dzięki nim działania odpowiadające potrzebom zarówno poszczególnych członków, jak też całego mleczarstwa.

W roku 2013 postanowiliśmy skupić nasze działania wyłącznie na jednym produkcie przemysłu mleczarskiego, łączącym wyśmienity smak z cennymi składnikami żywieniowymi.

Dlatego rozpoczęliśmy kampanię edukacyjną „Jogurt na dobry dzień”, w ramach której zastosowano szeroki wachlarz tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi komunikacji z naszą grupą docelową, tj. rodzinami z małymi dziećmi. Kampania była kontynuowana również 2014r. pod hasłem “Jogurt pasuje od rana”. 

ZPPM jest członkiem organizacji krajowych oraz międzynarodowych. Związek należy m.in. do Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarskiego (EDA) oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Dzięki członkostwu oraz współpracy z europejskimi i światowymi organizacjami mleczarskimi, ZPPM ma dostęp do informacji rynkowych oraz prawnych związanych z europejskim i światowym mleczarstwem. Przedstawiciele Związku uczestniczą w istotnych dla branży mleczarskiej wydarzeniach, w spotkaniach z przedstawicielami europejskich organizacji mleczarskich, koncernów mleczarskich oraz administracją UE.

ZPPM współpracuje także z administracją państwową, w szczególności z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  jako aktywny uczestnik procesu legislacyjnego i konsultacyjnego. 

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl 

EnglishPoland