Związek Polskich Przetwórców Mleka ogłasza zapytanie ofertowe na realizację dofinansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zadania pod nazwą “Wyjazd na targi – Hiszpania 2018”.

Pobierz treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami w postaci pliku pdf
Pobierz Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (formularz oferty) w postaci pliku edytowalnego

1. Ofertę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach należy składać do dnia 26 lipca 2018r, do godziny 10:00 w formie przesyłki listowej, przesyłki kurierskiej lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Beneficjenta.
2. Za datę złożenia oferty uznaje się datę doręczenia oferty do siedziby Beneficjenta.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl