W dniu 18 marca 2021r. organizacje tworzące “Porozumienie dla mleczarstwa” zwróciły się do GIW, GIS i IJHAR-S z pismem, w którym wniesiono o wydanie jednolitej i oficjalnej interpretacji przepisów w zakresie sposobu znakowania datą przetworów mlecznych w Polsce, która potwierdzałaby odpowiedzialność producenta danego wyrobu za znakowanie datą i umożliwiałaby mu samodzielne podejmowanie decyzji w tym zakresie.

W dniu 26 kwietnia 2021r. do Sekretariatu ZPPM trafiła odpowiedź IJHAR-S, uzgodniona z GIW i GIS, natomiast 27 kwietnia ZPPM otrzymał odpowiedź GIW o tej samej treści.
W obydwu pisma stwierdzono m.in.:

Podkreślenia wymaga, że datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia w odniesieniu do żywności ustala producent na podstawie wyników własnych badań przechowalniczych w ramach kontroli wewnętrznej w zakładzie. Celem przeprowadzania badań przechowalniczych jest określenie warunków oraz długości okresu przechowywania żywności, co jest podstawą do wyznaczenia ww. daty lub terminu. O sposobie ich przeprowadzania decyduje przedsiębiorca uwzględniając rodzaj i trwałość mikrobiologiczną produktu oraz zapewnienie jego bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości.

Pełna treść pisma “Porozumienia dla mleczarstwa”
Pełna treść odpowiedzi IJHAR-S w sprawie znakowania datą.
Pełna treść odpowiedzi GIW w sprawie znakowania datą.
Pełna treść odpowiedzi GIS w sprawie znakowania datą.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl