W dniu 12 lipca 2021r. organizacje tworzące „Porozumienie dla mleczarstwa” przekazały do Ministerstwa Klimatu i Środowiska stanowisko branży mleczarskiej w sprawie implementacji w polskim prawodawstwie zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Ww. dyrektywa określa m.in. docelowe poziomy recyklingu dla jednorazowych opakowań po napojach tj. 77% do roku 2025 i 90% do roku 2029. Zgodnie z wydanymi 31 maja 2021r. przez Komisję Europejską wytycznymi dotyczącymi produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, produkty mleczarskie zostały zakwalifikowane do kategorii napojów, pomimo, iż nie służą one do gaszenia pragnienia i powinny być traktowane jako żywność.

Gdyby ww. rozwiązanie zostało utrzymane w projektowanych przepisach prawa polskiego, ustalone w dyrektywie poziomy recyklingu nie będą mogły być zrealizowane przez branżę mleczarską, gdyż nie istnieje i prawdopodobnie nie będzie istniał system zbiórki opakowań po produktach mleczarskich.

Branża mleczarska domaga się zatem, by Ministerstwo Klimatu przygotowało przepisy w taki sposób, by nie objęły one produktów mlecznych, gdyż brak możliwości realizacji zapisanych w dyrektywie poziomów recyklingu, skutkować będzie rzecz jasna wzrostem cen produktów mleczarskich, co uderzy zwłaszcza w rodziny o najniższych dochodach, w przypadku których udział w domowych budżetach wydatków na żywności jest największy. W konsekwencji doprowadzi to do spadku spożycia mleka i jego przetworów (i tak już niskiego w porównaniu z krajami zachodnimi) oraz do istotnego pogorszenia sytuacji finansowej zakładów mleczarskich oraz rolników dostarczających surowiec, co poważnie zagrozi ich przyszłości.


Pełna treść stanowiska dostępna jest tutaj.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl