W związku z przyjęciem przez Sejm RP w dniu 13 stycznia 2022r. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk sejmowy nr 1905) i spodziewanym przekazaniem ww. projektu do dalszego procedowania w Senacie RP, a w konsekwencji prawdopodobnym skierowaniem go do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, w dniu 14 stycznia Związek Polskich Przetwórców Mleka, przedłożył swoje stanowisko w sprawie ww. projektu do senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Pismo trafiło również do wiadomości Marszałka Senatu, Ministra Finansów oraz Wicepremiera – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W swoim stanowisku ZPPM wyraził pojawiające się wśród przetwórców mleka wątpliwości, czy zakładana w projekcie ustawy obniżka podatku VAT dotyczyć ma również mleka surowego, kupowanego przez zakłady mleczarskie od gospodarstw rolnych, a jeżeli tak, to czy również obejmie rolników rozliczających się na zasadach ryczałtu. W zależności od odpowiedzi na to pytanie, konsekwencje dla dostawców mleka, jak i zakładów mleko skupujących, byłyby różne, włączając w to również konieczność podwyżki cen produktów gotowych.

W tym samym dniu Ministerstwo Rolnictwa rozwiało te wątpliwości publikując na swojej stronie wyjaśnienia dotyczące tego zagadnienia, gdzie stwierdzono m.in., że: Rolnicy ryczałtowi sprzedający produkty rolne będą jak dotychczas otrzymywać należności za sprzedane produkty wraz ze zryczałtowanym zwrotem podatku wynoszącym 7%.

Pełna treść pisma ZPPM dostępna jest tutaj.
Pełna treść komunikatu MRiRW dostępna jest tutaj.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl