W dniu 27 stycznia 2022r. ZPPM zwrócił się do Ministerstwa Finansów z pismem w sprawie interpretacji zapisów ustawy z 13 stycznia 2022r. w sprawie zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. W piśmie tym stwierdzono m.in., że:

Wątpliwości, budzi fakt, czy zapisana w art. 1 ustawy obniżka podatku VAT dotyczyć ma również mleka surowego, kupowanego przez zakłady mleczarskie od gospodarstw rolnych (stawka 5% VAT na fakturze w przypadku rolników będących aktywnymi płatnikami podatku VAT), a jeżeli tak, to czy również obejmie rolników rozliczających się na zasadach ryczałtu (stawka 7% VAT na fakturze)?

W odpowiedzi, Ministerstwo w dniu 31 stycznia 2022r. skierowało do ZPPM pismo o następującej treści:

Szanowny Panie Prezesie,

odpowiadając na pismo z 27 stycznia 2022 r. znak: ZPPM/04/01/2022 dotyczące stawki VAT dla mleka surowego sprzedawanego przez rolników ryczałtowych po wejściu w życie ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 196), Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o VAT rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

W myśl art. 115 ust. 2 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi obecnie 7% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa wyżej, nie jest podatkiem VAT należnym od sprzedaży towarów i usług rozliczanym przez podatników VAT czynnych, stawka zryczałtowanego zwrotu nie jest stawką podatku VAT. Kwota zryczałtowanego zwrotu ma co do zasady rekompensować ciężar podatku naliczonego płaconego przez rolników przy nabywaniu środków produkcji, którego to podatku nie mogą odliczać jako podatnicy zwolnieni od VAT.

Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 116 ustawy o VAT. Oznacza to, że nabywcy produktów rolnych i usług rolniczych będący czynnymi podatnikami VAT mogą odliczyć od podatku należnego z tytułu dokonywanych przez nich transakcji sprzedaży kwotę zryczałtowanego zwrotu, którą zapłacili rolnikom ryczałtowym wraz z wynagrodzeniem za nabyte towary i usługi (przy spełnieniu określonych w ustawie o VAT warunków).

Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 196) wprowadza czasowe (od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.) obniżenie stawki podatku VAT m.in. dla towarów spożywczych wymienionych w poz. 1 – 18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56) – opodatkowanych stawką w wysokości 5%. Towary te będą we wskazanym okresie objęte stawką 0%.

Ww. ustawa nie zawiera regulacji dotyczących zryczałtowanego zwrotu podatku, a w szczególności dotyczących zmiany jego stawki. Stawka zryczałtowanego zwrotu, również po wejściu w życie wskazanej ustawy, nadal wynosi 7%.

Z wyrazami szacunku

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług

 

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl