Polska Izba Mleka wraz ze Związkiem Polskich Przetwórców Mleka oraz Polskim Stowarzyszeniem Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności w dniu 9 lutego 2023 roku podpisały porozumienie o współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju i promocji rolnictwa zrównoważonego, w szczególności w odniesieniu do zrównoważonej produkcji i przetwórstwa mleka. Efektem zawartego porozumienia było utworzenie Komitetu Sterującego, którego pierwsze spotkanie stacjonarne odbyło się 11 kwietnia br. w Warszawie.

W dniu 9 maja Komitet Sterujący zebrał się po raz kolejny, aby podjąć kolejne tematy zrównoważonej produkcji i przetwórstwa mleka. Spotkanie otworzyli przewodniczący – Pani Paulina Kaczmarek (Danone) oraz Pan Artur Puławski (Oruna A&A) witając wszystkich tworzących Komitet oraz zaproszonego gościa w osobie Pani Mecenas Agnieszki Skorupińskiej (Kancelaria CMS).

Pani mecenas Skorupińska przedstawiła unijne strategie i akty prawne dotyczące zrównoważonego rozwoju, w odniesieniu do produkcji żywności. Po pierwsze, przedstawiła ramy Europejskiego Zielonego Ładu, a następnie główne założenia Strategii „Od pola do stołu”, Strategii bioróżnorodności, projektu przepisów na rzecz ograniczenia emisji metanu, Strategii dot. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, projektu Rozporządzenia dot. Opakowań i Odpadów Opakowaniowych (PPWR) i projektu dyrektywy dot. oświadczeń środowiskowych (green claims). Pani Skorupińska omówiła również zapisy przyjętej już dyrektywy w sprawie raportowania zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD). Odnosi się on do obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw w poszczególnych obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Podczas spotkania przedstawione zostały również przykłady dobrych praktyk oraz wyzwań z jakimi mierzą się firmy w odniesieniu do poszczególnych elementów objętych sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju ujętych w standardach raportowania (ESRS) oraz w odniesieniu do rosnących wymogów sieci handlowych. Praktyczne przykłady związane z tą tematyką zaprezentowała firma Hochland i OSM Piątnica.

Ostatnim tematem poruszonym na spotkaniu był temat opakowań – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. transponująca dyrektywę Single Use Plastics oraz projekt ustawy o systemie kaucyjnym. Branża mleczarska będzie zobowiązana do zbiórki butelek po mleku i napojach mlecznych (77% w 2025 r., 90% w 2029 r.). Brak osiągniecia ustawowych poziomów będzie skutkował w postaci wysokich kar dla branży. Uzgodniono, że temat regulacji opakowaniowych zostanie podjęty na następnym spotkaniu Komitetu.

O kolejnych krokach podejmowanych przez Komitet Sterujący – Zrównoważone rolnictwo, będziemy informować Państwa na bieżąco.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl