1 czerwca 2023 roku odbyło się trzecie stacjonarne spotkanie Komitetu Sterującego – Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka. Głównym tematem spotkania były regulacje opakowanie w tym projekt rozporządzanie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych  (Packaging and Packaging Waste Regulatoion – PPWR) i wpływ na spółdzielnie i firmy mleczarskie oraz koszty produkcji.

Komitet Sterujący powstał dzięki porozumieniu o współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju i promocji rolnictwa zrównoważonego Polskiej Izby Mleka, Związku Polskich Przetwórców Mleka oraz Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Spotkanie otworzyła przewodnicząca Komitetu Pani Paulina Kaczmarek (Danone) witając uczestników oraz zaproszonych gości – Panią Annę Miazgę (Sustainable Products Lead, Accenture), Pana Krzysztofa Ślęczka (Managing Director, Accenture) oraz Pana Krzysztofa Baczyńskiego (Prezesa Zarządu, Związek Pracodawców Producentów Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK).

Jako pierwsza głos zabrała Pani Anna Miazga, która mówiła o ekonomii cyrkularnej. Temat prezentacji  brzmiał „Dlaczego cyrkularność jest dzisiaj na ustach biznesu i co zrobić by przekuć to wyzwanie w szansę? Krótki wstęp do ekonomii cyrkularnej”. Circular economy (ekonomia cyrkularna, gospodarka cyrkulacyjna, gospodarka o obiegu zamkniętym) jest modelem gospodarki, w którym wartość produktów i materiałów jest podtrzymywana w obiegu gospodarczym tak długo, jak to tylko możliwe. Zużycie surowców i produkcja odpadów są optymalizowane, a gdy produkt osiąga koniec swojego cyklu życia, jest wykorzystywany ponownie, dla dalszego kreowania wartości. Jak powiedziała Pani Anna – coś co dla jednych będzie odpadem, dla innych może być wartościowe. Wszystko co stworzyła natura znajduje się z takim obiegu zamkniętym, to człowiek stworzył proces liniowy nie biorąc pod uwagę co stanie się po wykorzystaniu produktu końcowego.

Następnie Pan Krzysztof Baczyński omówił Projekt rozporządzenia ws. opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) – COM (2022) 677 final, którego najważniejszymi postanowieniami są:

  • Zapobieganie powstawaniu odpadów
  • Ponowne użycie / ponowne napełnienie
  • Minimalna zawartość materiałów pochodzących z recyklingu w opakowaniach z tworzyw sztucznych
  • Opakowania nadające się do recyklingu
  • Opakowania kompostowalne
  • Etykietowanie
  • Polityka zgodności

Rozporządzenie najprawdopodobniej zostanie przyjęte pod koniec bieżącego roku. Nakłada ono wiele nowych wymagań, na które branża mleczarska nie jest przygotowana. Branża w dużej mierze nie zdaje sobie sprawy z projektu przepisów oraz nie podejmuje działań rzeczniczych. Wdrożenie wymagań przez produktów produktów mlecznych oznaczać będzie znaczący koszt kosztów produkcji. Po prezentacji miała miejsce dyskusja.

Tworzywa sztuczne towarzyszą nam na każdym kroku. W ciągu ostatnich 65 lat produkcja plastiku wzrosła z 2 mln ton do 348 mln ton rocznie. Czas rozkładu plastiku zależy m.in. od konkretnego rodzaju tworzywa, ale również czynników zewnętrznych. W przypadku toreb foliowych wynosi on od 10 do 20 lat. W przypadku butelek PET – nawet 450 lat. Unia Europejska mając na uwadze ochronę środowiska proponuje nowe regulacje na które jako branża musimy być przygotowani. Dlatego tak istotne są inicjatywy jak Komitet Sterujący, który dzięki spotkaniom oraz wiedzy zapraszanych gości wymienia się tą wiedzą, doświadczeniem oraz spostrzeżeniami aby jak najlepiej przygotować się na zmiany.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 4 lipca, głównym tematem będzie ślad węglowy w branży mleczarskiej.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl