Cały sektor mleczarski jak i rolniczy stoją przed wyzwaniami wynikającymi ze zrównoważonego rozwoju i koniecznością redukowania negatywnego wpływu na środowisko. To nie tylko efekt wymogów stawianych przez Europejski Zielony Ład, ale i rosnących oczekiwań konsumentów. Jak raportować i co raportować w odniesieniu do CSRD? Jak sprostać wymaganiom PPWR unikając wzrostu cen i spadku wydajności? Jakie wymagania nałożą na producentów sieci handlowe? Co z Single Use Plastics oraz ustawą o systemie kaucyjnym? Tylko kilka z wielu pytań na które Komitet Sterujący – Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka próbuje znaleźć odpowiedzi.

Członkowie Komitetu Sterującego składającego się z przedstawicieli branży mleczarskiej, organizacji i instytucji, 4lipca spotkali się po raz czwarty, aby wymienić się wiedzą oraz doświadczeniem i nakreślić ramy wspólnych działań dla zrównoważonego mleczarstwa. Spotkanie miało formę hybrydową.
W trakcie dyskusji przekazano uczestnikom informację o szkoleniach z zakresu wymogów zrównoważonego rolnictwa, produkcji i przetwórstwa mleka planowanych przez Związek Polskich Przetwórców Mleka oraz o stronie internetowej dotyczącej tej tematyki przygotowywanej przez Polską Izbę Mleka. Oba projekty finansowane są z Funduszu Promocji Mleka.

Pan Robert Gasek (ZPPM) omówił stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarskiego (European Dairy Association) wobec projektu PPWR – rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylającego dyrektywę 94/62/WE. EDA w swoim stanowisku odnosi się m.in. do takich kwestii, jak wymagane poziomy oraz sposób obliczania zawartości recyklatu w opakowaniach wprowadzanych na rynek, sposób naliczania opłat za wprowadzanie opakowań do obrotu w zależności od ich rodzaju, zakres produktów, które powinny podlegać nowym przepisom. EDA postuluje również, by wszelkie środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego ze względu na ich szczególny charakter i konieczność dostosowania do potrzeb konsumentów, zostały wyłączone spod zakresu obowiązywania PPWR. Organizacja domaga się również uniemożliwienia państwom członkowskim wprowadzania systemów kaucyjnych dla mleka i jego przetworów, ze względu na kwestie higieniczne, ale również fragmentację rynku i obniżenie wartości surowca pochodzącego z punktów skupu.

Zakres projektu PPWR i jego skutki dla producentów opakowań, przetwórców ale i sieci handlowych były tematem obszernej dyskusji uczestników. Zakłady mleczarskie stale inwestując w rozwój, ponoszą koszty udoskonalania linii produkcyjnych. Dostosowanie się do wymagań projektu będzie niosło ze sobą nie tylko ogromne nakłady finansowe, ale również wymagać będzie nowych koncepcji w kontekście zapewnienia klientom produktów tej samej jakości, z zachowaniem ich użyteczności. W chwili obecnej nie ma na rynku materiałów które spełniając wytyczne rozporządzenia jednocześnie pozwolą na zachowanie funkcjonalności opakowań. Jak wspólnie uważają członkowie komitetu – wprowadzane zmiany powinny uwzględniać kompromis pomiędzy wymogami środowiskowymi, a bezpieczeństwem produktów i wygodą korzystania z nich.

Ostatnim poruszanym tematem były zakładowe oczyszczalnie ścieków oraz biogazownie rolnicze. Problemem jest brak możliwości oddawania do biogazowni rolniczych osadów ściekowych z zakładów przemysłowych wytworzonych w zakładowych oczyszczalniach ścieków, w których nawet w minimalnym stopniu występuje udział domieszki osadów pochodzących ze ścieków sanitarnych. W kwietniu tego roku Polska Izba Mleka przekazała Sekretarzowi Stanu, Januszowi Kowalskiemu uwagi w tej kwestii do projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowani i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. Wobec braku reakcji ze strony resortu, podczas posiedzenia Komitetu postanowiono, że kwestia ta zostanie ponownie zgłoszona do MRiRW oraz zasygnalizowana parlamentarzystom, przez szersze grono interesariuszy.

W dniu 9 lutego 2023 roku Polska Izba Mleka, Związek Polskich Przetwórców Mleka oraz Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności podpisały porozumienie o współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju i promocji rolnictwa zrównoważonego, w szczególności w odniesieniu do zrównoważonej produkcji i przetwórstwa mleka. Efektem zawartego porozumienia było utworzenie Komitetu Sterującego – zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl