W dniu 18 lipca 2023r. odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencja pt. „Biogazownie rolnicze szansą dla transformacji energetycznej obszarów wiejskich”. Wydarzenie to ma z wiązek z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 13 lipca br. ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu. W konferencji uczestniczył przedstawiciel ZPPM.

Konferencję otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Robert Telus, który po przywitaniu uczestników, rozpoczął swoje przemówienie od podkreślenia wagi przyjętej ustawy oraz jej konsekwencji dla transformacji energetycznej polskiej wsi oraz polskiej gospodarki. Minister wskazał korzyści dla rolników, jakie przyniosą ułatwienia w zakresie inwestycji w biogazownie, wymieniając nie tylko zyski dla gospodarstw, ale również aspekty środowiskowe biogazowni. Głos zabrał również Sekretarz Stanu w MRiRW, Wiceminister Janusz Kowalski, który wspomniał m.in. o tańszym cieple i energii, która może zostać dostarczona na wieś, o korzyściach wynikających z wykorzystania pofermentu jako naturalnego nawozu, wprowadzeniu standardu benzyny E10  i reformie spółdzielni energetycznych.

W kolejnej części  konferencji, z pierwszą prelekcją wystąpił prof. dr hab. inż. Jacek Dach, który przedstawił  główne zasady funkcjonowania biogazowni rolniczych jako stabilnych źródeł OZE. Profesor wskazał, że biogazownie mimo, że mogą pracować w trybie ciągłym, to można je wykorzystać do dostarczania energii np. w szczycie zapotrzebowania, w ten sposób stabilizując obciążenie sieci przesyłowych.

W dalszej kolejności głos zabrała dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. UP, która przybliżyła uczestnikom zagadnienia związane z powstającym jako efekt działania biogazowni rolniczej pofermentem, który stanowi doskonale zbilansowany nawóz.

Dr Marcin Rokosz omówił natomiast rozwiązania prawne zawarte w ustawie biogazowej. Dr Rokosz wskazał cele ustawy tj. zwiększenie udziału OZE na obszarach wiejskich, wykorzystanie lokalnego potencjału biomasy, poprawa warunków życia na wsi i prowadzenia działalności rolniczej. Cele te będą realizowane poprzez przyśpieszenie przygotowania i realizacji inwestycji w biogazownie dzięki ułatwieniom administracyjnym zapisanym w ustawie, uproszczonym procedurom wykorzystania substratów zasilających biogazownie i stabilizację rynku biopaliw. Ustawa nie zmienia natomiast dotychczasowych zasad inwestycji, które nie spełniają warunków przedmiotowych i podmiotowych określonych w specustawie biogazowej. Ustawa reguluje takie aspekty inwestycji jak podmioty, które mogą prowadzić biogazownie rolnicze, lokalizacje biogazowni, pochodzenie i rodzaj substratów trafiających do biogazowni, maksymalną moc i wydajność instalacji.

Pan Adam Stępień z Krajowej Izby Biopaliw wyjaśnił, jak zmiany w zakresie biokomponentów i biopaliw mogą wpłynąć na rynek paliwowy i zapotrzebowanie na surowce rolne. Omówił m.in. cele wskaźnikowe ustawy tj. m.in. udział biokomponentów w paliwach, co jego zdaniem da to impuls do rozwoju produkcji biopaliw w Polsce, a tym samym upraw roślin, z których produkowane są biokomponenty.

W drugiej części konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne. W pierwszym dyskutowano na temat szans wynikających z przyjęcia specustawy biogazowej. Paneliści wskazali m.in. na potencjalnie łatwiejszą realizację celów zrównoważonego rozwoju – m.in. poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz redukcję stosowania nawozów sztucznych. Mówiono również o stabilizacji cen energii i rozwoju rynku pracy na obszarach wiejskich.  Wspomniano także temat wsparcia finansowego dla realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, w ramach uruchomionego w styczniu 2023 r. programu Energia dla Wsi.

W drugim panelu dyskusyjnym rozmawiano o sytuacji na rynku biokomponentów i biopaliw w kontekście wprowadzenia stabilnych zasad funkcjonowania tego rynku w postaci Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz nowych perspektyw dla rynku w związku z wdrożeniem w Polsce z dniem 1 stycznia 2024 r. europejskiego standardu benzyn E10.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl