W dniu 31.07.2023r. Komisja Europejska przyjęła tzw. rozporządzenie delegowane uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

KONTEKST
W dyrektywie o rachunkowości (2013/34/UE) zmienionej dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDR – 2022/2464) zobowiązano duże przedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) notowane na rynku regulowanym (giełdzie), a także jednostki dominujące dużych grup do umieszczenia w odrębnej sekcji ich sprawozdania z działalności informacji niezbędnych do zrozumienia wpływu przedsiębiorstwa na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem oraz informacji niezbędnych do zrozumienia wpływu kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem na rozwój, wyniki i sytuację przedsiębiorstwa.

Przekazywanie tych informacji musi odbywać się zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS), które mają zostać przyjęte przez Komisję Europejską w drodze aktów delegowanych określających treść oraz, w stosownych przypadkach, strukturę, jaką należy stosować, aby przedstawiać te informacje.

Informacje te obejmują, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące krótko-, średnio- i długoterminowych perspektyw czasowych i zawierają:

–  krótki opis modelu biznesowego i strategii biznesowej jednostki;
– opis określonych w czasie i ustanowionych przez jednostkę celów dotyczących kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem;
– opis roli organów administrujących, zarządzających lub nadzorczych w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz odpowiedniej wiedzy eksperckiej i umiejętności lub dostępu do nich;
– opis polityk jednostki w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem;
– informacje o istnieniu systemów zachęt dotyczących kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem;
– opis procesu należytej staranności wdrożonego przez jednostkę w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem;
– najważniejsze rzeczywiste lub potencjalne niepożądane oddziaływanie związane z własnymi operacjami jednostki i jej łańcuchem wartości;
– wszelkie działania podjęte przez jednostkę w odniesieniu do rzeczywistego lub potencjalnego niepożądanego oddziaływania oraz wyniki tych działań;
– opis najważniejszych ryzyk dla jednostki dotyczących kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem;
– wskaźniki istotne w odniesieniu do informacji wymagających ujawnienia.

W stosownych przypadkach ujmuje się w nich informacje na temat własnych operacji jednostki i jej łańcucha wartości, w tym jej produktów i usług, relacji biznesowych i łańcuchów dostaw.

ZAWARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA
W przyjętym 31.07.2023r. akcie delegowanym przyjmuje się pierwszy zestaw europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS), które jednostki stosują na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z art. 19a i 29a dyrektywy o rachunkowości. Zawarte w tym pierwszym zestawie ESRS obejmują wszystkie sektory, co oznacza, że mają zastosowanie do wszystkich jednostek objętych zakresem CSRD niezależnie od sektora lub sektorów, w których dana jednostka prowadzi działalność. Komisja będzie monitorowała wdrażanie standardów zawartych w niniejszym akcie delegowanym, aby zagwarantować, że doprowadzą one do ujawniania istotnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

Oczekuje się, że w przyszłości Komisja przyjmie dodatkowe akty delegowane dotyczące dodatkowych zestawów standardów. W CSRD nałożono na Komisję obowiązek przyjęcia do czerwca 2024 r.: standardów sektorowych, proporcjonalnych standardów dla MŚP notowanych na rynku regulowanym oraz standardów dla spółek spoza UE.

W niniejszym akcie delegowanym określono europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS), które jednostki stosują na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z art. 19a i 29a dyrektywy o rachunkowości.

Niniejszemu aktowi delegowanemu towarzyszą następujące załączniki:

załącznik I, który zawiera:

  • standardy przekrojowe:           
   ESRS 1 Wymogi ogólne,
   ESRS 2 Ogólne ujawnianie informacji;

  • standardy dotyczące kwestii z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego:
   ESRS E1 Zmiana klimatu,
   SRS E2 Zanieczyszczenie,
   ESRS E3 Woda i zasoby morskie,
   ESRS E4 Różnorodność biologiczna i ekosystemy,
   ESRS E5 Wykorzystanie zasobów oraz gospodarka o obiegu zamkniętym,
   ESRS S1 Właśni pracownicy,
   SRS S2 Pracownicy w łańcuchu wartości,
   ESRS S3 Dotknięte społeczności,
   ESRS S4 Konsumenci i użytkownicy końcowi,
   ESRS G1 Prowadzenie działalności gospodarczej;

załącznik II zawierający wykaz skrótów i glosariusz z definicjami, z których należy korzystać do celów przeprowadzenia sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z ESRS.

TERMIN OBOWIĄZYWANIA
Niniejszy akt delegowany ma zastosowanie od 1 stycznia 2024 r. do jednostek, które już podlegały wymogom dotyczącym sprawozdawczości niefinansowej wprowadzonym w dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej. Stosowanie niniejszego aktu będzie wprowadzane stopniowo w odniesieniu do pozostałych kategorii jednostek na podstawie etapowego podejścia określonego w art. 5 CSRD. Małe i średnie jednostki notowane na rynku regulowanym będą mogły wywiązać się z wymogów sprawozdawczych określonych w CSRD, składając sprawozdania zgodne z oddzielnymi, proporcjonalnymi standardami, które Komisja przyjmie do końca czerwca 2024 r.

Etapowe podejście określone w art. 5 CSRD:

Począwszy od lat obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2024 r. lub później:
i) duże jednostki, które są jednostkami interesu publicznego i których średnia liczba pracowników na dzień bilansowy przekracza 500 zatrudnionych w roku obrotowym;
ii) jednostki interesu publicznego, które są jednostkami dominującymi dużej grupy, których średnia liczba pracowników na dzień bilansowy, w ujęciu skonsolidowanym, przekracza 500 zatrudnionych w roku obrotowym.

Począwszy od lat obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2025 r. lub później:
i) duże jednostki inne niż duże jednostki, które są jednostkami interesu publicznego i których średnia liczba pracowników na dzień bilansowy przekracza 500 zatrudnionych w roku obrotowym;
ii) jednostki dominującej dużej grupy inne niż jednostki interesu publicznego, które są jednostkami dominującymi dużej grupy, których średnia liczba pracowników na dzień bilansowy, w ujęciu skonsolidowanym, przekracza 500 zatrudnionych w roku obrotowym.

Począwszy od lat obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2026 r. lub później: (z możliwością dobrowolnej rezygnacji w odniesieniu do lat obrotowych 2026 i 2027):
i) małe i średnie jednostki, których papiery wartościowe są notowane na rynkach regulowanych UE, z wyłączeniem mikrojednostek;
ii) małe i niezłożone instytucje będące dużymi jednostkami albo małymi i średnimi jednostkami, których papiery wartościowe są notowane na rynkach regulowanych UE, z wyłączeniem mikrojednostek;
iii) wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i wewnętrzne zakłady reasekuracji będące dużymi jednostkami albo małymi i średnimi jednostkami, których papiery wartościowe są notowane na rynkach regulowanych UE, z wyłączeniem mikrojednostek.

Pobierz rozporządzenie
Pobierz załącznik nr 1
Pobierz załącznik nr 2
Pobierz Q&A wersja PL
Pobierz Q&A wersja EN

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl