Konferencja organizowana przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odbędzie się w dniu 21 września 2023 roku (czwartek) w Warszawie. Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad wpływem nowych wyzwań i uwarunkowań na sektor rolno-żywnościowy oraz rozwój obszarów wiejskich (np. sytuacja geopolityczna, w tym wojna w Ukrainie, pandemia COVID-19, Europejski Zielony Ład, transformacja energetyczna, zmiany klimatyczne, przesilenie cywilizacyjne, WPR 27+). Wnioski z przygotowanych prezentacji i referatów oraz wymiana myśli i spostrzeżeń przyczynią się do określenia i analizy tych wyzwań oraz będą próbą wskazania kierunków rozwoju zarówno sektora rolnego, jak i obszarów wiejskich w Polsce i Europie.

Propozycje obszarów tematycznych referatów:

  • Umiędzynarodowienie sektora rolno-spożywczego w czasach niestabilności i dynamicznych zmian w światowej gospodarce.
  • Rosnące znaczenie regulacji rynkowych – zaspokajanie interesów producentów żywności, a oczekiwania konsumentów.
  • Konkurencyjność unijnego rynku spożywczego a wysokie koszty surowców.
  • Kluczowe wyzwania dla zrównoważonego przetwórstwa żywności w czasach zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego świata.
  • Bezpieczeństwo żywnościowe Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Wpływ nowych zagrożeń na bezpieczeństwo żywnościowe krajów Unii Europejskiej.
  • Globalne łańcuchy dostaw – nowe podejście do systemu zaopatrzenia w sytuacjach kryzysowych.
  • Sytuacja ekonomiczna podmiotów sektora rolno-spożywczego.
  • Międzynarodowa konkurencyjność sektora rolnego w krajach UE w aspekcie strategii Europejskiego Zielonego Ładu.
  • Polityka finansowa i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Treści referatów prelegentów umieszczone zostaną w kolejnych numerach czasopisma „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”/„Problems of Agricultural Economic” (MEiN: 40 pkt), wydawanego przez IERiGŻ-PIB).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wydarzenie realizowane będzie w trybie stacjonarnym; prowadzona będzie również transmisja online. Dokładne miejsce konferencji podane zostanie w terminie późniejszym. Dlatego zachęcamy do śledzenia tego wydarzenia na Facebooku.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych, które IERiGŻ PIB organizował w latach 2005–2018.

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl