Z uwagi na propozycję Komisji Europejskiej przedstawianą w strategii „Od pola do stołu” w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, dotyczącą rozważenia możliwości wprowadzenia obowiązku podawania w oznakowaniu żywności informacji o miejscu pochodzenia mleka oraz mleka i mięsa jako składnika środków spożywczych, Polska wśród działań w ramach Prezydencji uznała za celowe wypracowanie wspólnego stanowiska GV4 w sprawie ww. propozycji Komisji.

W związku z powyższym MRiRW zwróciło się do organizacji branżowych z pismem, w którym poproszono przedstawicieli przemysłu żywnościowego o odniesienie do propozycji Komisji.

ZPPM w dniu 11 sierpnia 2020r. przekazał swoje stanowisko resortowi rolnictwa, w którym stwierdzono m.in.:

Związek Polskich Przetwórców Mleka z niepokojem i dezaprobatą obserwuje prace organów Unii Europejskiej nad wprowadzeniem w ramach strategii „od pola do stołu” przepisów w zakresie obowiązkowego znakowania kraju pochodzenia produktów lub surowców stosowanych do produkcji żywności. Opowiadamy się za utrzymaniem obowiązkowego znakowania pochodzenia podstawowego składnika produktu, wyłącznie zgodnie z zasadami wynikającymi z dotychczasowego brzmienia art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz za utrzymaniem możliwości dobrowolnego znakowania pochodzenia produktu lub surowca w przypadkach, gdy nie jest ono wymagane.

Pobierz pełną treść stanowiska ZPPM

Związek Polskich Przetwórców Mleka
ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6
00-120 Warszawa 

Telefon: +48 222 660 271
Faks: +48 222 660 372
sekretariat@zppm.pl